Skip to main content
All Posts By

The Webmaster

ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ

By Latest Additions

“ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓕᒫᑦ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑎᐅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᒃᑎᒍᑦ, ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᕗᒍᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓯᕐᓂᒃ.” ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᒥᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᕈᓐᓃᖅᑐᑦ, ᐊᕐᕌᒍᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᖁᐋᖅᓵᕈᑕᐅᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓲᑦ…

Read More